S�kumlapa | V�sture | Tur�na 2006 | Sacens�bu kalend�rs | Summary in English   19.04.2024
kaukas
Apmekl�jumu skaits: 33402
Juridisk� un autorties�bu
inform�cija
Juridisk� un autorties�bu inform�cija

Lapas �a�nieks - Latvijas Olimpisk� komiteja. ANNO 2006.

�aj� m�jas lap� ir izmantoti fotoatt�li no XX Ziemas Olimpisko sp��u ofici�l�s m�jas lapas, k� ar� informat�vie materi�li no Latvijas Olimpisk�s komitejas un Latvijas Olimpisk�s vien�bas arh�va un datu b�z�m.
Jebkura �aj� lap� ievietot� inform�cija ir izmantojama tikai ar LOK rakstisku at�auju.
Visi �aj� lap� public�tie z�moli ir atbilsto�o uz��mumu vai organiz�ciju re�istr�ts �pa�ums.

LATVIJAS OLIMPISK� KOMITEJA | R�ga, Elizabetes iela 49, LV-1010 | T�lrunis +371 7282461 | [email protected] Designed by BULTERJERS