LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 2021. GADA BUDŽETS

APSTIPRINĀTS LATVIJAS OLIMPISKĀS KOMITEJAS 2021.GADA BUDŽETS

2021.gada 20.janvārī Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) Izpildkomitejā tika apstiprināts LOK 2021.gada budžets 8 743 597 eiro apmērā, kur vairāk kā 70% finanšu līdzekļu tiks novirzīti Olimpisko sporta veidu federāciju atbalstam.

Veidojot 2021.gada budžetu, tika noteiktas sekojošas prioritātes:

  • Bezdeficīta budžets;
  • Izdevumu sadaļa atbilstoši Sporta likuma 11.panta 2.daļas 1.-5.punktam;
  • Olimpisko komandu “Tokija 2020”, “Pekina 2022” un Jaunatnes komandas  “Vuokatti 2021” kandidātu – sportistu atbalsts;
  • “Vienas pieturas aģentūras” principa ieviešana.

LOK 2021.gada budžeta ieņēmumu sadaļu veido Starptautiskās Olimpiskās komitejas finansējums, Valsts budžeta līdzekļi un citi ieņēmumi.

“LOK Izpildkomitejā akceptētais organizācijas budžets ir bez deficīta. Tas ietver jaunu pieeju budžeta izdevumu sadaļas veidošanā, realizējot “Vienas pieturas aģentūras” principu ieviešanu LOK darbā (1 federācija = 1 līgums)”, atzīst LOK prezidents Žoržs Tikmers. “LOK budžeta izdevumu sadaļa veidota atbilstoši Sporta likuma 11.panta 2.daļas 1.-5.punktam, nosakot Olimpiskās izglītības programmu, Olimpiskās kustības jaunatnes programmu, Olimpiskās kustības reģionālās attīstības programmu, Sporta veidu attīstības programmu, Valsts labāko sportistu atbalstu, kā arī organizācijas pamatdarbības nodrošināšanu. 76% no visiem izdevumiem tiks novirzīti LOV sportistu un individuālo Olimpisko sporta veidu federāciju/savienību atbalstam.”

Minētās programmas tiek īstenotas ciešā sadarbībā ar 38 Olimpisko sporta veidu federācijām. Līdzekļi, galvenokārt, ir paredzēti sportistu treniņu darba apstākļu nodrošināšanai, sacensību inventāra iegādei un izgatavošanai, kā arī medicīniskajam nodrošinājumam. Daļa no federācijām piešķirtajiem līdzekļiem ir paredzēta Latvijas Olimpiskās vienības komandas sastāvos iekļauto treneru un sportistu mācību un treniņu darba nodrošināšanai.

Lejupielādes

Vienotā sadarbības līguma pielikumi (formas)

 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izveidots Latvijas Olimpiskās komandas kandidātu saraksts un noteikts sportistiem un viņu treneriem izmaksājamā finansiālā atbalsta apmērs no nodibinājuma "Latvijas Olimpiešu Sociālais fonds" šim mērķim piešķirtajiem līdzekļiem.

Kā federācijas nosaka LOV sportistu un treneru pabalstu

Oriģināls iesniedzams līdz tekošā gada 1. februārim Latvijas Olimpiskajā komitejā, Elizabetes ielā 49, Rīga.

Informācija par sporta veida federācijas, savienības vai asociācijas sasniegtajiem rezultātiem, kas izmantojama aprēķiniem saskaņā ar LOK finansējuma sadales kritērijiem. Informācija iesniedzama LOK līdz 2012,gada 23.novembrim.

Kritēriji Olimpisko individuālo sporta veidu federāciju finansiālā atbalsta apjoma noteikšanai

LOK budžeta struktūra (2012 - 2015)

LOK 2016.gada pārskats

LOK 2017.gada pārskats

LOK 2018.gada pārskats

LOK 2019.gada pārskats

Ziņojums par 2017.gada ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu

InformācijA par līdzekļu izlietojumu

VALSTS KONTROLES ZIŅOJUMS 2021/           VK Lēmums