Latvijas olimpiskā akadēmija

Kas ir Latvijas olimpiskā akadēmija?

Latvijas Olimpiskā akadēmija dibināta 1989. gadā.

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir izglītojoša rakstura sporta sabiedriska organizācija, kas veic Olimpiskās kustības un Olimpisma izpētes darbu un veicina Olimpisko izglītību Latvijā.

Latvijas Olimpiskā akadēmija ir patstāvīga juridiska persona.

Savā darbībā ievēro likumu “Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām”, SOA (Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas) aktus, kā arī Olimpiskās Hartas principus un Latvijas Olimpiskās komitejas statūtu noteikumus par Olimpisko ētiku un izglītību.

Plašāka informācija LOA mājaslapā .

LOA organizē

 • Mācību sesijas;
 • Lasījumus;
 • Konkursus;
 • Izstādes;
 • Metodisku materiālu izdošanu;
 • Sporta pasākumus;
 • Piedalīšanos Starptautiskās Olimpiskās akadēmijas pasākumos.

LOA Mērķi un uzdevumi

Akadēmijas darbības mērķis ir veicināt Olimpisko ideju izzināšanu un izplatību un atbalstīt LOK pasākumus Olimpiskās vēstures izpētes, izglītības, sporta zinātnes un Olimpiskās kustības popularizēšanas jomās.

Akadēmijas uzdevumi ir:

 • Olimpiskās kustības un antīko Olimpisko spēļu pamatprincipu un ideālu studēšana un popularizēšana;
 • Olimpiskās kustības vadības institūciju (SOK, Starptautisko sporta veidu federāciju, Nacionālo olimpisko komiteju, SOA u.c.) un to darbības metožu un sakaru izpēte;
 • Olimpisko spēļu problēmjautājumu (dopings, komercializācija, masu mēdiji u.c.) izzināšana un izskaidrošana sabiedrībā;
 • Sadarbība ar LOK, SOA, Nacionālajām olimpiskajām akadēmijām, piedalīšanās to pasākumus un programmās, sadarbība ar citu valstu speciālistiem;
 • SOK un SOA oficiālo valodu apgūšanas veicināšana;
 • Sporta, zinātnes, kultūras un mākslas un ekonomikas nozaru sadarbības sekmēšana Latvijā un ārpus tās;
 • Olimpiskajai kustībai veltītu publikāciju sagatavošana un izdošana;
 • Sporta muzeju, bibliotēku un cita veida Olimpisko ideju popularizēšanas centru veidošanas atbalstīšana;
 • Izglītojošu un sporta pasākumu organizēšana;
 • Cita ar Olimpiskās kustības popularizāciju saistīta darbība.

Statūti

LOA vadība-senāts

Akadēmijas augstākā lēmējinstitūcija ir Akadēmijas Konferences, bet to starplaikā - Senāts.
 

Senāts

Ivans Klementjevs
Ivans Klementjevs Prezidents
Jānis Žīdens
Jānis Žīdens Viceprezidents
Biruta Luika
Biruta Luika Viceprezidente
Antra Gulbe
Antra Gulbe Izpilddirektore
Agita Ābele
Agita Ābele Senāta locekle
Ilvis Ābeļkalns
Ilvis Ābeļkalns Senāta loceklis
Raimonds Bergmanis
Raimonds Bergmanis Senāta loceklis
Agra Brūne
Agra Brūne Senāta locekle
Uldis Grāvītis
Uldis Grāvītis Goda prezidents
Gatis Ģērmanis
Gatis Ģērmanis Senāta loceklis
Gunārs Jākobsons
Gunārs Jākobsons Senāta loceklis
Rita Jumiķe
Rita Jumiķe Senāta locekle
Signe Luika
Signe Luika Senāta locekle
Jānis Melbārdis
Jānis Melbārdis Senāta loceklis
Tatjana Ņikiforova
Tatjana Ņikiforova Senāta locekle
Irina Tihomirova
Irina Tihomirova Senāta locekle
Alīda Zigmunde
Alīda Zigmunde Senāta locekle

LOA BIEDRI

LOA var iestāties jebkura rīcībspējīga pilngadīga fiziska persona vai juridiska persona, kuras darbība saistīta ar Olimpisko ideju izpētes un ieviešanas, sporta un Olimpiskās izglītošanas jautājumiem un radniecisku pasākumu organizēšanu un atbalstīšanu un, kas atzīst LOA Statūtus, Olimpisko Hartu un vēlas piedalīties LOA mērķu sasniegšanā un uzdevumu realizēšanā.

Fiziskas personas, kas nav sasniegušas 18 gadu vecumu, var tikt uzņemtas par biedru kandidātiem un darboties ar padomdevēja tiesībām.

Senāts var ievēlēt arī LOA Goda biedrus un LOA Mūža biedrus, kuriem ir padomdevēja tiesības.